Reading melléklet

Reading


A szövegértés fejlesztése

Szóképzés – Előtagok és képzők

opposites

de-                                decode, deactivate
dis-                               dislike, disappear
un-                               unreliable, unknown
il-                                  illogical, illegal
im-                               impossible, immature
in-                                 indecisive, invisible
ir-                                 irresistable, irregular

others

mis-                               misread, mishear
over-                              overvalue, overweight
under-                           underestimate, undergo
re-                                  rewrite, reload
semi-                             semi-formal, semi-detached
sub-                               subtitle, sub-genre 

Add the appropriate prefix. See answers below.

______connect
certain
honest
probable
active
practical
dependent
responsible
compose
build
lead
understand
fed
employed
agree
sleep
inform
tolerant
secure
ambiguous
rational
different
circle
charge

Suffixes

 adjectives

-able                             countable, predictable
-ible                              visible, edible
-ful                               beautiful, hopeful
-ous                              dangerous, courteous
-ish                               childish, brownish
-y                                  thirsty, hungry
-less                              fearless, restless
-ive                               attentive, supportive

nouns

-ness                            kindness, lightness
-sion                             decision, explosion
-tion                             celebration, revolution
-ment                           enjoyment, development
-ance                            importance, abundance
-ence                            preference, independence
-ity                                personality, activity
-age                              usage, marriage
-al                                 arrival, proposal
-ship                             friendship, mothership

verbs

-en                                shorten, deepen
-ise                               modernise, analyse

Add the appropriatre suffix. See answers below.

wide
leader
harmony
strength
significant
avoid
divide
peace
citizen
access
sharp
accept
hard
courage
persuade
state
luck
perform
refuse
short
store
success
silent
formal

Answer key

 Prefixes

disconnect/reconnect
uncertain
dishonest
improbable
inactive
impractical
independent
irresponsible
decompose
rebuild
mislea
misunderstand
underfed
unemployed
disagree
oversleep
misinform
intolerant
insecure
unambiguous
irrational
indifferent
semicircle
recharge/overcharge

 Suffixes

widen
leadership
harmonise
strenghten
insignificant
avoidance
division
peaceful
citizenship
accessible
sharpen / sharpness
acceptance
hardship
courageous
persuasion
station / statement
lucky
performance
refusal
shorten / shortage
storage
successful
silence
formality


Szórend és értelmi határok

Another new idea might improve the results.
Még egy új ötlet javíthat az eredményeken.

Especially at night,  the scent of flowers in our garden makes me really calm.
Különösen éjszaka, a kertünkben lévő virágok illata igazán megnyugtat.

Hosszú mondatrészek

The way he entered the room was quite funny.
It was quite funny.
Elég vicces volt, ahogy belépett a terembe.

Holding a meeting each week doesn’t necessarily encourage the most practical solutions.
It doesn’t necessarily encourage the most typical solutions.
Ha minden héten értekezletet tartunk, az nem feltétlenül ösztönzi a leggyakorlatiasabb megoldásokat.

The most important characteristics of a friendship is honesty.
A barátság legfontosabb  jellemzője az őszinteség.

Seemingly our society tends to become more educated while it is losing practicality and common sense.
Látszólag a társadalmunk egyre tanultabbá válik, miközben elveszíti a gyakorlatiasságot és a józan észt.

Devoting a lot of time to work instead of studying theoretical writings can hugely accelerate the improvement of your skills and practical knowledge.
Sok időt szánni a munkára ahelyett, hogy elméleti írásokat tanulményoznánk, nagy mértékben fel tudja gyorsítani a készségek és a gyakorlati tudás fejlődését.

Experts fear the virus could put a large segment of the world’s poultry population – a major human food source – at risk.
A szakértők félnek, hogy a vírus a Föld baromfi populációjának nagy részét  – ami az egyik legfőbb  emberi élelemforrás – veszélybe sodorhatja.

Többjelentésű szavak

I support your concept.
Támogatom az elgondolásod.

We need more support.
Több támogatásra van szükségünk.

We haven’t had dinner since we got home.
Nem vacsoráztunk, amióta hazaértünk.

My performance is outstanding since I take every task seriously.
A teljesítményem kiváló, mivel minden feladatot komolyan veszek.

I can help anybody reach their language goals.
Bárkinek segíteni tudok elérni a nyelvi célját.

I couldn’t help looking at his hair because it was dyed unnaturally.
Nem bírtam megállni, hogy ne nézzem a haját, mert természetellenesen volt befestve.

Where can I change for the underground?
Hol szállhatok át a metróra?

You’d better change for the reception. Suit and tie are requested.
Jobban tennéd, ha átöltöznél a fogadásra. Öltönyt és nyakkendőt kérnek.

I need a more concrete idea.
Konrétabb ötlet kell.

To ignore concrete buildings in the city just look up to the sky from time to time.
Hogy kizárd a betonépületeket a városban, csak nézz fel időnként az égre.